عده ای می خواهند تصمیم ملت را معطوف به یک ترس موهوم در آینده کنند

عده ای می خواهند تصمیم ملت را معطوف به یک ترس موهوم در آینده کنند

عده ای می خواهند تصمیم ملت را معطوف به یک ترس موهوم در آینده کنند