عربستان از ژانویه ٢٠١٧ ریاست دوره‎ای اوپک را به عهده می گیرد

عربستان از ژانویه ٢٠١٧ ریاست دوره‎ای اوپک را به عهده می گیرد

عربستان از ژانویه ٢٠١٧ ریاست دوره‎ای اوپک را به عهده می گیرد