عضویت حجتی در هیئت مدیره 20 شرکت خصوصی

عضویت حجتی در هیئت مدیره 20 شرکت خصوصی
محمود حجتی وزیر کشاورزی در هیئت مدیره بیش از 20 شرکت عضو است و ریاست هیئت مدیره چندین شرکت را به‌عهده دارد.

عضویت حجتی در هیئت مدیره 20 شرکت خصوصی