فساد در فوتبال را نمی‌پذیرم/ برای عربستانی‌ها تامین امنیت می‌کنیم

فساد در فوتبال را نمی‌پذیرم/ برای عربستانی‌ها تامین امنیت می‌کنیم

فساد در فوتبال را نمی‌پذیرم/ برای عربستانی‌ها تامین امنیت می‌کنیم