قاسمی واقعه تروریستی «سنت پترزبورگ» را به شدت محکوم کرد

قاسمی واقعه تروریستی «سنت پترزبورگ» را به شدت محکوم کرد

قاسمی واقعه تروریستی «سنت پترزبورگ» را به شدت محکوم کرد