قالیباف مدیر اجرایی قوی است/ دولت ازنیروهای اصولگرا استفاده کند

قالیباف مدیر اجرایی قوی است/ دولت ازنیروهای اصولگرا استفاده کند

قالیباف مدیر اجرایی قوی است/ دولت ازنیروهای اصولگرا استفاده کند