قطع وابستگی واردات به ارزهای نفتی و حذف واسطه‌ها

قطع وابستگی واردات به ارزهای نفتی و حذف واسطه‌ها

قطع وابستگی واردات به ارزهای نفتی و حذف واسطه‌ها