قفل یلدا بر ترافیک تهران

قفل یلدا بر ترافیک تهران
خیابان‌های اصلی و بزرگراه‌های تهران در شب یلدا با ترافیک سنگینی قفل شدند.

قفل یلدا بر ترافیک تهران