لاریجانی بر رسیدگی فوری به وضعیت مصدومان معدن آزاد شهر تاکید کرد

لاریجانی بر رسیدگی فوری به وضعیت مصدومان معدن آزاد شهر تاکید کرد

لاریجانی بر رسیدگی فوری به وضعیت مصدومان معدن آزاد شهر تاکید کرد