لاریجانی: روابط برادرانه میان فرَق مختلف مسلمین را اصل می دانیم

لاریجانی: روابط برادرانه میان فرَق مختلف مسلمین را اصل می دانیم

لاریجانی: روابط برادرانه میان فرَق مختلف مسلمین را اصل می دانیم