لزوم تحقیق از 10 نفر در رابطه با حادثه تصادف قطار در سمنان

لزوم تحقیق از 10 نفر در رابطه با حادثه تصادف قطار در سمنان
رئیس کمیسیون بررسی سوانح راه آهن کشور با بیان این که از 10 نفر کارکنان راه آهن درباره حادثه تصادف قطار در سمنان باید تحقیق شود گفت: بررسی های صورت گرفته در دو روز گذشته ما را به این نتیجه رساند که خطای انسانی عامل سانحة قطار در سمنان است.

لزوم تحقیق از 10 نفر در رابطه با حادثه تصادف قطار در سمنان