ماجراهای پرواز شماره 5262 هواپیمایی آتا/‌از تاخیر در قشم تا جاماندن وسایل مسافران

ماجراهای پرواز شماره 5262 هواپیمایی آتا/‌از تاخیر در قشم تا جاماندن وسایل مسافران
پرواز هواپیمائی آتا از قشم به مشهد که قرار بود ظهر امروز به مقصد مشهد پرواز کند ماجراهای جالبی داشته است.

ماجراهای پرواز شماره 5262 هواپیمایی آتا/‌از تاخیر در قشم تا جاماندن وسایل مسافران