ماشین‌سازی را دست کم نمی‌گیریم/ فصل بعد هم در پرسپولیس خواهم بود

ماشین‌سازی را دست کم نمی‌گیریم/ فصل بعد هم در پرسپولیس خواهم بود

ماشین‌سازی را دست کم نمی‌گیریم/ فصل بعد هم در پرسپولیس خواهم بود