مبارزه با قاچاق کتاب تاکنون روی کاغذ بوده است

مبارزه با قاچاق کتاب تاکنون روی کاغذ بوده است
مدیرانتشارات قدیانی می‌گوید:‌ به نظر می‌رسد بیشتر اقدامات برای مبارزه با قاچاق کتاب تاکنون روی کاغذ بوده و هنوز چندان عملیاتی نشده است.

مبارزه با قاچاق کتاب تاکنون روی کاغذ بوده است