مجلس به تشکیل «هیئت های انضباطی نیروهای مسلح» رای داد

مجلس به تشکیل «هیئت های انضباطی نیروهای مسلح» رای داد

مجلس به تشکیل «هیئت های انضباطی نیروهای مسلح» رای داد