محور خرمشهر تا شلمچه با ترافیک مواجه است/ زائران صبور باشند

محور خرمشهر تا شلمچه با ترافیک مواجه است/ زائران صبور باشند

محور خرمشهر تا شلمچه با ترافیک مواجه است/ زائران صبور باشند