مدارس دودانگه و چهاردانگه ساری فردا تعطیل است/ تعطیلی مدارس با نظر فرمانداران

مدارس دودانگه و چهاردانگه ساری فردا تعطیل است/ تعطیلی مدارس با نظر فرمانداران
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: مدارس دودانگه و چهاردانگه به علت بارش برف فردا تعطیل است.

مدارس دودانگه و چهاردانگه ساری فردا تعطیل است/ تعطیلی مدارس با نظر فرمانداران

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or
misconfiguration and was unable to complete
your request.

Please contact the server administrator at
webmaster@silberwelt.amozesh-es.ir to inform them of the time this error occurred,
and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available
in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error
error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or
misconfiguration and was unable to complete
your request.

Please contact the server administrator at
webmaster@silberwelt.amozesh-es.ir to inform them of the time this error occurred,
and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available
in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error
error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.