مردم از بازارچه‌ها طیور نخرند/تلفات غیرعادی را گزارش کنید

مردم از بازارچه‌ها طیور نخرند/تلفات غیرعادی را گزارش کنید

مردم از بازارچه‌ها طیور نخرند/تلفات غیرعادی را گزارش کنید