مردم از برنامه‌های کلیشه‌ای اشباع شدند/ شوخی نباید بیش از حد باشد

مردم از برنامه‌های کلیشه‌ای اشباع شدند/ شوخی نباید بیش از حد باشد

مردم از برنامه‌های کلیشه‌ای اشباع شدند/ شوخی نباید بیش از حد باشد