مردم با حضور در انتخابات در برابر جهان سربلند شدند

مردم با حضور در انتخابات در برابر جهان سربلند شدند

مردم با حضور در انتخابات در برابر جهان سربلند شدند