مردم در منازل خود بمانند/شرایط عادی است

مردم در منازل خود بمانند/شرایط عادی است

مردم در منازل خود بمانند/شرایط عادی است