مشاهده بیماری آنفلوآنزای مرغی در همدان/قرنطینه بازارچه پرندگان

مشاهده بیماری آنفلوآنزای مرغی در همدان/قرنطینه بازارچه پرندگان

مشاهده بیماری آنفلوآنزای مرغی در همدان/قرنطینه بازارچه پرندگان