مصوبه شورای نگهبان درباره رجل سیاسی نیازی به تصویب مجلس ندارد

مصوبه شورای نگهبان درباره رجل سیاسی نیازی به تصویب مجلس ندارد

مصوبه شورای نگهبان درباره رجل سیاسی نیازی به تصویب مجلس ندارد

نصب تلگرام فارسی