مقامات آمریکایی تحریم‌کنندگان رژیم صهیونیستی را مجازات می‌کنند

مقامات آمریکایی تحریم‌کنندگان رژیم صهیونیستی را مجازات می‌کنند
مقامات ارشد هر دو حزب آمریکایی با ارائه طرحی به دنبال مجازات کشورهایی هستند که اقدام به تحریم رژیم صهیونیستی می‌کنند.

مقامات آمریکایی تحریم‌کنندگان رژیم صهیونیستی را مجازات می‌کنند