موافقت رژیم صهیونیستی باساخت ۱۵۳ واحد مسکونی در بیت المقدس اشغالی

موافقت رژیم صهیونیستی باساخت ۱۵۳ واحد مسکونی در بیت المقدس اشغالی

موافقت رژیم صهیونیستی باساخت ۱۵۳ واحد مسکونی در بیت المقدس اشغالی