موگرینی: بحران یمن فراموش‌شدنی نیست اما کاری هم نمی‌توانیم در مورد آن بکنیم

موگرینی: بحران یمن فراموش‌شدنی نیست اما کاری هم نمی‌توانیم در مورد آن بکنیم
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی سخنانی گفت: بحران یمن فراموش‌شدنی نیست اما کاری هم نمی‌توانیم در مورد آن بکنیم.

موگرینی: بحران یمن فراموش‌شدنی نیست اما کاری هم نمی‌توانیم در مورد آن بکنیم