میهمانان«کنفرانس انتفاضه» از ۸۸ کشور بودند/مصوبات پیگیری می شود

میهمانان«کنفرانس انتفاضه» از ۸۸ کشور بودند/مصوبات پیگیری می شود

میهمانان«کنفرانس انتفاضه» از ۸۸ کشور بودند/مصوبات پیگیری می شود