نامزدهای «جبهه مردمی» پذیرفته‌اند تا رسیدن به گزینه واحد مسیر مطلوب را ادامه دهند

نامزدهای «جبهه مردمی» پذیرفته‌اند تا رسیدن به گزینه واحد مسیر مطلوب را ادامه دهند
رئیس شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب گفت: آنها که نامزد این صحنه شوند، از صمیم قلب پذیرفتند تا رسیدن به گزینه واحد پشتیبان باشند.

نامزدهای «جبهه مردمی» پذیرفته‌اند تا رسیدن به گزینه واحد مسیر مطلوب را ادامه دهند