نامۀ رئیس فرهنگستان زبان و ادب به وزیر ارشاد دربارۀ خودروی«کوییک»

نامۀ رئیس فرهنگستان زبان و ادب به وزیر ارشاد دربارۀ خودروی«کوییک»

نامۀ رئیس فرهنگستان زبان و ادب به وزیر ارشاد دربارۀ خودروی«کوییک»