نظامیان صهیونیستی یک فلسطینی را به شهادت رساندند

نظامیان صهیونیستی یک فلسطینی را به شهادت رساندند
نظامیان رژیم صهیونیستی یک فلسطینی را با شلیک گلوله به شهادت رساندند.

نظامیان صهیونیستی یک فلسطینی را به شهادت رساندند