نیروهای عراقی منطقه «الضباط» را در کرانه چپ موصل آزاد کردند

نیروهای عراقی منطقه «الضباط» را در کرانه چپ موصل آزاد کردند

نیروهای عراقی منطقه «الضباط» را در کرانه چپ موصل آزاد کردند