نیروهای مسلح آمادگی درهم کوبیدن و برخورد با هر تهدیدی را دارند

نیروهای مسلح آمادگی درهم کوبیدن و برخورد با هر تهدیدی را دارند

نیروهای مسلح آمادگی درهم کوبیدن و برخورد با هر تهدیدی را دارند