هاشمی رفسنجانی نمونه‌ کم نظیری از نسل اول مبارزان ضد ستم شاهی بود

هاشمی رفسنجانی نمونه‌ کم نظیری از نسل اول مبارزان ضد ستم شاهی بود

هاشمی رفسنجانی نمونه‌ کم نظیری از نسل اول مبارزان ضد ستم شاهی بود