هدف قرار دادن تاسیسات آرامکوی عربستان از سوی ارتش یمن

هدف قرار دادن تاسیسات آرامکوی عربستان از سوی ارتش یمن
ارتش یمن با یک فروند موشک بالستیک میانبرد شرکت نفت آرامکو در شرق عربستان را مورد هدف قرار داده است.

هدف قرار دادن تاسیسات آرامکوی عربستان از سوی ارتش یمن