هیچ‌گونه مورد امنیتی در فروریختن پلاسکو دخیل نبود

هیچ‌گونه مورد امنیتی در فروریختن پلاسکو دخیل نبود
فرمانده انتظامی تهران بزرگ هرگونه شایعه مبنی بر امنیتی بودن حادثه ساختمان پلاسکو را قویاً رد کرد.

هیچ‌گونه مورد امنیتی در فروریختن پلاسکو دخیل نبود