واکنش اعضای مختلف کنگره آمریکا به اقدام ترامپ در اخراج «کومی»

واکنش اعضای مختلف کنگره آمریکا به اقدام ترامپ در اخراج «کومی»

واکنش اعضای مختلف کنگره آمریکا به اقدام ترامپ در اخراج «کومی»