وزارت کشور بگوید چرا در بسیاری از شعب رای گیری با تاخیر آغاز شد

وزارت کشور بگوید چرا در بسیاری از شعب رای گیری با تاخیر آغاز شد

وزارت کشور بگوید چرا در بسیاری از شعب رای گیری با تاخیر آغاز شد