وزیر دادگستری ترکیه «پ. ک. ک» را عامل انفجار «ازمیر» اعلام کرد

وزیر دادگستری ترکیه «پ. ک. ک» را عامل انفجار «ازمیر» اعلام کرد

وزیر دادگستری ترکیه «پ. ک. ک» را عامل انفجار «ازمیر» اعلام کرد