وقوع طوفان شدید در نجف اشرف/۲۰۰ نفر راهی بیمارستان شدند

وقوع طوفان شدید در نجف اشرف/۲۰۰ نفر راهی بیمارستان شدند

وقوع طوفان شدید در نجف اشرف/۲۰۰ نفر راهی بیمارستان شدند