٨٢ درصد محصولات فولاد مبارکه در اختیار بازار داخلی و تولیدکنندگان

٨٢ درصد محصولات فولاد مبارکه در اختیار بازار داخلی و تولیدکنندگان

٨٢ درصد محصولات فولاد مبارکه در اختیار بازار داخلی و تولیدکنندگان