پایان سومین دور گفت‌وگوهای سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه در آستانه

پایان سومین دور گفت‌وگوهای سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه در آستانه
سومین دور گفت وگوهای سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه در آستانه قزاقستان به پایان رسید.

پایان سومین دور گفت‌وگوهای سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه در آستانه