پرهیز از تصدی‌گری راه نجات دولت در حوزه نشر است

پرهیز از تصدی‌گری راه نجات دولت در حوزه نشر است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه دولت سیاستگذار خوبی است، اما کارگزار در حوزه نشر نیست، گفت: پرهیز از تصدی‌گری راه نجات دولت در حوزه نشر است.

پرهیز از تصدی‌گری راه نجات دولت در حوزه نشر است