پرونده برجام دوباره باز نخواهد شد

پرونده برجام دوباره باز نخواهد شد
معاون اروپا و آمریکا وزارت امور خارجه گفت: پرونده برجام دوباره باز نخواهد شد و ما به هیچ وجه اجازه این کار را نخواهیم داد.

پرونده برجام دوباره باز نخواهد شد