پوتین و اردوغان به صورت تلفنی درباره سوریه گفتگو کردند

پوتین و اردوغان به صورت تلفنی درباره سوریه گفتگو کردند

پوتین و اردوغان به صورت تلفنی درباره سوریه گفتگو کردند