پیروزی در حلب با مذاکرات سیاسی مورد پذیرش ملت سوریه، ادامه یابد

پیروزی در حلب با مذاکرات سیاسی مورد پذیرش ملت سوریه، ادامه یابد

پیروزی در حلب با مذاکرات سیاسی مورد پذیرش ملت سوریه، ادامه یابد