چشم امید 13 میلیون کارگر به جلسه فردای شورای عالی کار/دستمزد 96 میلیونی می‌شود؟

چشم امید 13 میلیون کارگر به جلسه فردای شورای عالی کار/دستمزد 96 میلیونی می‌شود؟
هر ساله اسفند ماه برای کارگران پر از دغدغه است چرا که قرار است حقوق و دستمزد آنها برای زندگی یک سال مشخص شود. فردا جلسه شورای عالی کار با موضوع تعیین حداقل مزد سال 96 برگزار می شود و چشم امید کارگران به این جلسه است.

چشم امید 13 میلیون کارگر به جلسه فردای شورای عالی کار/دستمزد 96 میلیونی می‌شود؟