کتاب «دستاوردها» و «مصوبات» شورای عالی انقلاب فرهنگ رونمایی شد

کتاب «دستاوردها» و «مصوبات» شورای عالی انقلاب فرهنگ رونمایی شد
با حضور جمعی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی کتاب مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی و مهمترین فعالیت‌ها و دستاوردهای این شورا رونمایی شد.

کتاب «دستاوردها» و «مصوبات» شورای عالی انقلاب فرهنگ رونمایی شد