کسبه پلاسکو به پاساژی در جمهوری منتقل می‌شوند

کسبه پلاسکو به پاساژی در جمهوری منتقل می‌شوند

کسبه پلاسکو به پاساژی در جمهوری منتقل می‌شوند