کنگره آمریکا به شدت به اقدامات ترامپ برای بازنگری در تحریم‌های ضدروسی، پاسخ می‌دهد

کنگره آمریکا به شدت به اقدامات ترامپ برای بازنگری در تحریم‌های ضدروسی، پاسخ می‌دهد
عضو کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا نسبت به تلاش دونالد ترامپ برای بازنگری در تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه، هشدار داد.

کنگره آمریکا به شدت به اقدامات ترامپ برای بازنگری در تحریم‌های ضدروسی، پاسخ می‌دهد