کوربین: اجازه نمی دهیم انگلیس در برابر ترامپ ارزان فروخته شود

کوربین: اجازه نمی دهیم انگلیس در برابر ترامپ ارزان فروخته شود

کوربین: اجازه نمی دهیم انگلیس در برابر ترامپ ارزان فروخته شود